Služby Ing. Ilja Novák: vaše účetní firma v Praze [Ihr Buchhaltungsfirma in Prag, Tschechien] http://www.buchhaltung.cz/index.php/sluzby Mon, 14 Dec 2009 10:11:48 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management cs-cz Vedení účetnictví http://www.buchhaltung.cz/index.php/vedeni-uetnictvi http://www.buchhaltung.cz/index.php/vedeni-uetnictvi
 • Dle potřeb Vaší firmy nastavíme podrobně parametry účetnictví v účetním programu pro aktuální rok a převod zůstatků z minulého roku, tj. otevření účetních knih.
  V průběhu roku pořizujeme záznamy do účetního deníku na základě podkladů poskytnutých klientem; měsíčně nebo v jiném intervalu předáváme výstupy a informace o stavu finančních prostředků, o stavu majetku, pohledávek a závazků klienta v podobě účetních sestav.
 • Určíme, zda se jedná ve Vašem případě o daňové či nedaňové nákladové položky (ve sporných či nejasných případech až po dohodě s Vámi).
 • Vedeme evidenci Vašeho majetku včetně jeho odpisování.
 • Zpracujeme řádné roční účetní závěrky. Zpracování Rozvahy, Výsledovky a Přílohy k účetní závěrce je samozřejmostí včetně veškerých výstupních sestav a inventur účtů.
 • Při auditu účetnictví našich klientů spolupracujeme s renomovanými auditorskými kancelářemi.
 • Poradíme a pomůžeme s vyhotovováním interních účetních dokladů – směrnic.
 • Doklady po zaúčtování řádně založíme a přidáme všechny Vámi požadované sestavy (i v průběhu roku – pokladní deník, knihu faktur, sestavy závazků a pohledávek k určenému datu, rozvahy i výsledovky za Vámi určené období, cash flow,… …)
 • Po dohodě je možné provést i zpracování mimořádných účetních výstupů (např. mimořádné účetní závěrky)
 • Pravidelně zpracováváme hlášení a vyplňujeme klientům formuláře souvisejících s účetnictvím např. statistické, pro banky za účelem získání úvěru apod.
 • Pro Vaše potřeby sledujeme povinnosti, vyplývající z aktuálních právních předpisů a související s účetnictvím, např. termíny úhrad a odevzdání přiznání.
 • V průběhu spolupráce dochází k pravidelným či mimořádným konzultacím u specifických či nejasných položek či postupů, hledáme nejvhodnější řešení metodických problémů a aktivně spolupracujeme při přípravě vnitřních předpisů (směrnic)
 • Po dohodě s Vámi zajistíme informační povinnosti spojené s účetnictvím (např. ve vztahu k obchodnímu rejstříku, příprava výročních zpráv apod.).
 • ]]>
  ludekn@seznam.cz (Administrator) Služby Wed, 25 Nov 2009 21:18:01 +0000
  Daňová přiznání http://www.buchhaltung.cz/index.php/daova-piznani http://www.buchhaltung.cz/index.php/daova-piznani Daňová přiznání zpracováváme výlučně pro naše klienty, a to:

  • Daň z příjmu právnických i fyzických osob
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň silniční
  • Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně
  • Daň darovací a z převodu nemovitostí
  • V rámci mzdového účetnictví: daň z příjmů ze závislé činnosti včetně ročního zúčtování
  ]]>
  ludekn@seznam.cz (Administrator) Služby Sun, 27 Sep 2009 17:05:41 +0000
  Mzdová agenda http://www.buchhaltung.cz/index.php/zpracovani-mezd http://www.buchhaltung.cz/index.php/zpracovani-mezd
  Mzdy pro naše klienty zpracovává zkušená specializovaná firma, která pro Vás zajistí i veškerá potřebná jednání na úřadech. S touto firmou bezproblémově spolupracujeme již 15 let.

  • Při zpracování mzdové agendy dochází k podrobnému nastavení a vedení mzdové a personální agendy dle potřeb klienta (dle středisek, dle zakázek, ….) a zajištění řádného zpracování agendy sociálního a zdravotního pojištění.
  • Měsíční zpracování výplat včetně veškerých potřebných formulářů pro zasílání přehledů pro účely sociálního a zdravotní pojištění. 
  • V průběhu roku se řeší běžná mzdová evidence, nemocenské, dovolené, potvrzení pro různé účely (úřad práce, banka,..), vystavování mzdových listů; zpracování daňové agendy zaměstnavatele v oblasti závislé činnosti a zpracování daňové agendy zaměstnanců (roční zúčtování daně, potvrzení o příjmech, atd.).
  ]]>
  ludekn@seznam.cz (Administrator) Služby Sun, 27 Sep 2009 16:54:36 +0000
  Zastupování na úřadech http://www.buchhaltung.cz/index.php/zastupovani-na-uadech http://www.buchhaltung.cz/index.php/zastupovani-na-uadech
  "Nemůžeme za Vás na úřadech vyřídit všechno, ale hodně Vám ulehčíme."

  • Zastupujeme vás nebo doprovázíme při jednáních s finančním úřadem aj. institucemi, ve všech fázích daňového řízení včetně daňových kontrol.
  • Připravíme případná odvolání a námitky proti postupu správce daně.
  ]]>
  ludekn@seznam.cz (Administrator) Služby Sun, 27 Sep 2009 17:19:02 +0000